Project

General

Profile

Motion #7474

Updated by Atropos over 7 years ago

h3. Deutsch 

 Die Piratenversammlung möge beschliessen den Präsidenten des Piratengerichts neu zu wählen.  

 *Kandidaten* 

 * Falk Hirschel 

 *Begründung* 

 Das Gericht hat festgestellt, dass Alexis Roussel zurückgetreten sei: https://piratengericht.ch/case/ie.1-2016-h-sub-semken/ 

 *Antragsteller* 

 Präsidium der Piratenversammlung.  

 h3. Français 

 L'Assemblée Pirate est invitée à élire un nouveau Président du Tribunal Pirate 

 *Candidats* 
 * Falk Hirschel 

 *Justification* 
 Le Tribunal a constaté le "retrait d'Alexis Roussel": https://piratengericht.ch/case/ie.1-2016-h-sub-semken/ 

 *Motionnaire* 
 Présidence de l'Assemblée pirate 

Back